تعرفه های درمان

* مبالغ فوق علی الحساب و جهت پیش پرداخت می باشد و با توجه به تغییر نرخ دارو و لوازم متغیر است.
نام عمل حداقل مبلغ (ریال) حداکثر مبلغ (ریال)
IUI 18,000,000 24,000,000
ET 42,000,000 56,000,000
جنین فریز 64,500,000 86,000,000
پانکچر 130,500,000 174,000,000
TESE 57,000,000 76,000,000
PRP 19,500,000 26,000,000
سرکلاژ 27,000,000 36,000,000
هیستروسکوپی بیوپسی اندومتر 37,500,000 50,000,000
هیستروسکوپی بیوپسی اندومتر+ آشرمن 45,000,000 60,000,000
هیستروسکوپی بیوپسی اندومتر سپتوم رحم 48,000,000 64,000,000
هیستروسکوپی سیزر 30,000,000 40,000,000
هیستروسکوپی بیوپسی اندومتر میومکتومی 57,000,000 76,000,000
هیستروسکوپی + کولپوسکوپی 46,500,000 62,000,000
تخلیه کیست ترانس واژینال 45,000,000 60,000,000
سیستوسل رکتوسل پرینورافی 75,000,000 100,000,000
برداشتن توده پستان 66,000,000 88,000,000
لبیا ریداکشن 54,000,000 72,000,000
لاپاراسکوپی 85,500,000 114,000,000
هموروئيد (لیزر) 90,000,000 120,000,000
هموروئید 36,000,000 48,000,000
فیستول 45,000,000 88,000,000
فیستول (لیزر) 90,000,000 120,000,000
فریزجنین (پیش پرداخت) 35,000,000 35,000,000
  PESA 37,500,000 50,000,000
بیوپسی بیضه 49,500,000 66,000,000
واریکوسل 66,000,000 76,000,000
هرنی 67,500,000 90,000,000
هیدروسل 45,000,000 60,000,000