گفت گو در مورد مراکز ناباروری، پزشکان و موضوعات سلامت باروری

تجربه های درمانی خود را در مورد پزشکان و مراکز درمان ناباروری به اشتراک بگذارید،
سوالات خود را بپرسید و به دیگر زوج های نابارور نیز کمک کنید تا امیدوارانه مسیر درمان خود را طی کنند.