مرکز باروری و ناباروری بیمارستان شهید بهشتی اصفهان

مرکز باروری و ناباروری بیمارستان شهید بهشتی اصفهان
سطح مرکز پیشرو
استان اصفهان
نوع مرکز دولتی
نظرات کاربران
متوسط گروه های سنی مراجعه کننده به مرکز 0سال
درصد سیکل ART که منجر به زایمان زنده شده است
%0
درصد سیکل ART با تخمک یا جنین فریز
%0
درصد انتقال جنین که در آن یک جنین منفرد منتقل شده است
%0

%0

درصد موفقیت

درخواست رزرو نوبت

مدیر کلینیک

حاج اکبر آقابابایی

توضیحات

-

لیست خدمات

میکرواینجکشن(IVF,ICSI)
رحم جایگزین
تلقیح داخل رحمی اسپرم(IUI)
هچینگ آزمایشگاهی جنین
فریز جنین-تخمک واسپرم
GIFT,ZIFT
انتخاب جنسیت
بررسی نقایص ژنتیکی جنین(PGD)
آمنیوسنتز و CVS
لاپاراسکپی و هیستروسکپی
بانک اختصاصی تخمک-اسپرم و جنین
انجماد بافت بیضه
تست های تکمیلی عملکرد اسپرم
جراحی تخصصی مردان
خدمات تشخیصی و درمانی سقط مکرر
کورتاژ تشخیصی
تشخیص و درمان ناتوانی جنسی
سرکلاژ

سایت رسمی

beheshti.mui.ac.ir
ایمنی
پاکیزکی
همکاری کارکنان
ارتباطات
کل رای دهنده ها0
کل توصیه ها
0

آیا از لحاظ ایمنی مناسب بود؟

آیا از لحاظ پاکیزگی مناسب بود؟

از همکاری کارکنان چقدر رضایت داشتید؟

ارتباط و برخورد کارکنان چگونه بود؟

آیا این مرکز را برای دیگران توصیه می کنید؟

اصفهان-پل فلزی – خیابان استاد مطهری – بیمارستان زنان و زایمان – شهید بهشتی اصفهان
-
مراکز مرتبط:
مرکز باروری و ناباروری اصفهان

مرکز باروری و ناباروری اصفهان

درصد موفقیت %0
امتیاز کاربران
مشاهده جزئیات
بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیمارستان شهید بهشتی کاشان

درصد موفقیت %0
امتیاز کاربران
مشاهده جزئیات